RowerowaWitryna.pl - Bike Web Site
:: RowerowaWitryna.pl :: Bike Web Site :: Le Site du Vélo :: Die Fahrrad-Seite :: Poczta Galeria zdjęć Forum Turystów Kolarzy   
kalendarz imprez szlaki rowerowe kluby rowerowe historia rajdów odznaki turystyczne podstawowe informacje o pttk
   główna » odznaki turystyczne » odznaki ustanowione przez zg pttk
Wycieczki więcej
Zdjęcia, opisy, mapki ...
wybierz
wycieczkę
 • Wyprawy rowerowe
 • Imprezy turystyczne
 • Parki Narodowe
 • Obiekty krajoznawcze
 • Zamki w Polsce
 • Wyszukiwarka
  Umożliwia wyszukanie informacji na naszych stronach.
  O nas więcej
  Trochę informacji o twórcach witryny i ich rowerach.
 • Puszczykowo
 • Nasze rodzinne strony
 • Poznań
 • O stronie
 • Ostatnie zmiany
 •     10.04.2018
 • Struktura
 • Linki więcej
  Kilka ciekawych i pomocnych odnośników.
  Poczta więcej
  Dane adresowe:
  e-mail >>
  Reklama więcej
  rowery top lista
  Nasza witryna znajduje się na serwerze firmy:
  Odznaki ustanowione przez ZG PTTK


  Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK  Regulamin  I Zasady ogólne  §1

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

  §2


  KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

  §3


  KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

  §4


  Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

  §5


  1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
  2. Odznaka jest odpłatna.

  II Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania  §6


  1. KOT posiada siedem stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.


  2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.

  §7


  Książeczka wycieczek rowerowych 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.

  2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest "Książeczka wycieczek kolarskich" prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.

  3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:


  Stopień KOT Liczba pkt. Warunki ogólne Odznaka
  Mały brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące. Brązowa KOT
  Mały srebrny 400   Srebrna KOT
  Mały złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę. Złota KOT
  Duży Brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
  Duży Srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych. Duża srebrna KOT
  Duży Złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych. Duża złota KOT
  Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku. Za wytrwałość


  4. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.

  5. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.

  6. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

  III Zasady punktacji  §8


  1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.

  2. Punktacja podstawowa:

  a. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  b. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.

  3. Punktacja dodatkowa:

  a. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  b. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądŸ elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 - 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

  §9


  1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

  2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.

  3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w "Książeczce wycieczek kolarskich".

  4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w "Książeczce wycieczek kolarskich", wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądŸ stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.

  5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.

  6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.

  7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

  8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

  §10


  1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

  2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

  IV Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT  §11


  1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w "Książeczce wycieczek kolarskich" według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.

  2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

  §12


  Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

  1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądŸ odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.

  2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.

  3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.

  4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

  §13


  Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

  a. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej - w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;

  b. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.

  c. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

  §14


  1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać "Książeczkę wycieczek kolarskich" do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.

  2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer "Książeczki wycieczek kolarskich" i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).

  3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóŸniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.

  §15


  Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

  §16


  1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.

  2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.

  3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.  Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT
  Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

  Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

  Wzór "Książeczki wycieczek kolarskich"

  1. "Książeczka wycieczek kolarskich" w części adresowej

  a. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela; może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
  b. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.

  2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.

  3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:

  a. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  b. obok – miejsce na odciski pieczątek.

  4. Książeczkę zamykają "Adnotacje o przyznaniu KOT" zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

  na początek strony
  Copyright © 2000-2018 tomso

  09-01-2013 17:50 - 14.1 kb -0.0078 s